Pravo učešća na takmičenjima imaju svi redovni učenici i učenice osnovnih i srednjih škola, koji su to pravo ostvarili prema opštim i posebnim odredbama Pravilnika o organizaciji školskih sportskih takmičenja. Status redovnog učenika dokazuje se overenom "Sportskom knjižicom" Saveza,
sa fotografijom učenika, koja mora biti overena pečatom škole i potpisom direktora.
U skladu sa Zakonom o sportu, član 143. stav 7. i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti sportista za obavljanje sportskih aktivnosti i učestvovanja na sportskim takmičenjima ("Sl. Glasnik RS", br. 15/2012), svi takmičari moraju imati lekarski pregled upisan u Sportsku knjižicu, koji ne sme biti stariji od 6 meseci, što se dokazuje pečatom i potpisom lekara nadležne zdravstvene ustanove.

Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec